NORMATIVA BÀSICA PESCA RECREATIVA

Desde el Club Pesca Costa Brava, voldríem que els nostres socis i d’altra gent pescadora, estiguin ben informats de la normativa actual de pesca desde embarcació, (a Catalunya i en molts casos en general, sempre en el cas dels recreatius), es per aixó que ens hem fet una sèrie de preguntes bàsiques, que intentarem donar resposta en aquest breu resum a continuació:

1.-Exactament quantes canyes es poden dur, segons modalitat, per llicència, topalls màxim per embarcació, si fos el cas, encara que hi hagin moltes llicències a bord, en el cas de fer curri, per exemple , varia el nombre de canyes en acció de pesca, en funció de si es curri de superfície o currican de fons, per posar un exemple?

Resposta:

La norma actual (Decret 109/1995 de 24 de març de pesca recreativa) estableix que per a la pràctica de la pesca recreativa des d’embarcació només es poden utilitzar: canya, curricà, volantí, potera i fitora de mà. En cap cas es poden utilitzar més de dos ormeigs o estris per llicència. La norma parla del nombre màxim d’estris en acció de pesca (que sempre són dos), ja siguin canyes o altra estri contemplat a la norma .Per tant en principi ,entenem que si totes les persones embarcades disposen de llicència, el tope serà de dos estris en acció de pesca, per pescador. Tenint en compte evidentment la capacitat legal màxima de tripulants permesos segons tipus d’embarcació. Per ara mentre que el Reglament que ha de desenvolupar l’actual llei de pesca, no estigui en vigor, no hi ha diferència entre els tipus de pesca de Currican de superfície i Currican de fons. Per exemple el pescador podria simultaniejar la pesca des de embarcació amb una canya calada per curri de superfície i l’altra calada per curri de fons.

2.-Per les noves modalitats de pesca, hi ha alguna normativa concreta, spinning jigging, o la normativa es igual per tot?, per pesca amb cuc o amb sardina o amb artificials, hi ha alguna norma a tenir en compte que diferenciï el tipus de esquer utilitzat?

Resposta:

La norma actual (Decret 109/95), no diferencia els diferents tipus de pesca recreativa quan es practiquen com l’spinning o el jigging , que si utilitzen esquers artificials.
Només parla de dos modalitats: de superfície i subaquàtica. I dins d’aquestes dues modalitats hi ha tres classes de llicència: de 1ª classe, que autoritza la pesca marítima de superfície, de segona classe, que autoritza la pesca recreativa subaquàtica i la llicència de 3ª classe o col·lectiva, que autoritza als seus titulars i acompanyants a practicar la pesca recreativa de superfície des d’una embarcació. El tipus d’esquer no està regulat , però sí que parla de la mida dels hams (que no seran inferiors al número 8: 12X5mm) o que el volantí pot tenir un màxim de 4 hams i que en el cas de la potera no serà inferior a 50mm de llarg.

En relació a la consulta , en d’altres Comunitats com la Canaria, la pesca recreativa utilitzant “jigs” s’ha prohibit recentment.

3.-Per altre banda algún llistat de talles mínimes actualitzat ? per poder publicar, màxim de kg, permesos

El llistat de “Talles mínimes autoritzades de peix i marisc” es troba penjat a la web del DARP a pesca marítima, i al apartat arxius de la web del club pesca costa brava

Segons la norma de pesca recreativa marítima (Decret 109/95) es pot pescar com a màxim 10kg de peixos (si es captura una peça de pes superior a l’autoritzat, l’excés no serà computable en el total), 5 kg de cefalòpodes i 150 unitats de garota, per llicència i dia.

En relació al tema en d’altres Comunitats, els topes de Kg. son inferiors o bé s’estableixen zones de vedes segons espècies i èpoques.

Nota que fem el club de pesca Costa brava sobre aquest punt :
com bé sabeu, la captura y suelta es molt recomanable i satisfactoria per tots els pescadors , per aixó preguem que s’intenti fer com sempre fem una pesca el màxim de reponsable, gràcies

4.-Quina documentació obligada ha de dur un pescador?, per exemple assegurança de pesca , identificació, DNI o pasaport, Llicència, papers al dia embarcació, i annex III.

D’acord amb el mateix decret 109/1995, el pescador de totes les modalitats ha de mostrar la llicència acompanyada del DNI o document anàleg.
Pel que fa a l’assegurança, aquesta no es demana “ (però es recomenable) “a la pesca recreativa de superfície, però sí es demana a la subaquàtica (tot i que no és requisit previ per a obtenir la llicència ara per ara). I l’assegurança es pot exigir segons la Ordre Estatal 14/10/1997 Normes de Seguretat per a l’exercici de les activitats subaquàtiques. anexem informe de l’àrea jurídica de la DGPAM sobre aquesta qüestió.(VEURE MÉS ABAIX ANEXES)

El Real Decreto 607/1999, de 16 d’abril en el cas de la navegació d’esbarjo, estableix una assegurança obligatòria per navegar amb independència de que es practiqui la pesca o no. Segons l’informe de l’àrea jurídica, en el cas de la llicència de pesca marítima col·lectiva és obligatòria l’assegurança i el seu incompliment està tipificat en la llei de Ports de l’Estat i de la Marina Mercant i l’òrgan per sancionar les infraccions depèn de l’ administració general de l’Estat.

Quan s’inspecciona per part de les autoritats o agents rurals alguna embarcació sospitosa de furtivisme també a més ,es sol.liciten el papers de propietat de l’embarcació, “Hoja de Asiento” i “Certificats de Navegabilitat, etc.

I en funcio de les especies, també l’annex III

ANEXES:
—informe de l’àrea jurídica de la DGPAM – (veure arxius imforme1,imforme2,imforme3)
AQUESTS ANEXES ELS PODEU LLEGIR AL FACEBOOK DEL CLUB PESCA COSTA BRAVA,

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1259379820822782&id=241538592606915

This entry was posted in Noticies. Bookmark the permalink.